fbpx
Правила партнёрской программы2018-08-13T13:14:07+00:00

ПРАВИЛА ПАРТНЁРСКОЙ ПРОГРАММЫ

ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ ПАРТНЕРСЬКОГО ДОГОВОРУ,

послуги по якому надаються на території України

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 2. 1.1. Правила виконання Партнерського договору, Послуги по якому надаються на території України (надалі – Правила) встановлюють вимоги до Партнера та Компанії, які здійснюють діяльність пов’язану з виконанням Партнерського договору.

  1.2. Ці правила застосовуються як для юридичних, так і для фізичних осіб, які є сторонами Партнерського договору, в тому числі для Партнерів з якими було укладено Партнерський договір до набрання чинності цих Правил.

 3. РЕЄСТРАЦІЯ ЛІДІВ
 4. 2.1. Лід – це належним чином, у відповідності до цих Правил, оформлені зацікавленість потенційного Клієнта в Послугах Компанії та його згода на зустріч з представниками Партнера або Компанії.

  2.2. Реєстрація Лідів здійснюється з метою координування дій Компанії та Партнера. Компанія не гарантує Партнеру виплату винагороди, якщо Партнер не зареєстрував відповідний Лід.

  2.3. Одним Партнером щодо одного потенційного Клієнта одночасно може бути зареєстровано лише один Лід.

  2.4. Реєстрацію Лідів здійснює Відповідальна особа Партнера за залучення клієнтів шляхом надсилання електронного листа на електронну адресу Компанії partners@tucha.ua з обов’язковим зазначенням таких даних:

  2.4.1. Найменування (у відповідності до установчих документів) та код ЄДРПОУ або ПІБ Клієнта;

  2.4.2. ПІБ, контактні дані, посада та/або сфера відповідальності особи, з якою є домовленість про зустріч;

  2.4.3. Місце, дата та час, на які призначено зустріч з потенційним Клієнтом. У разі, якщо одним із учасників зустрічі є Компанія, Партнер зобов’язаний попередньо погодити з Компанією місце, дату та час зустрічі;

  2.4.4. Інформація про склад та обсяг Послуг, які зацікавили потенційного Клієнта;

  2.4.5. Обрана система нарахування винагороди після підписання з потенційним Клієнтом Основного договору;

  2.4.6. Номер та дата Партнерського договору.

  2.5. Підтвердженням отримання Компанією Ліду є повідомлення надіслане Партнеру автоматизованою системою Компанії.

  2.6. Протягом трьох робочих днів з моменту отримання Компанією Ліду, Компанія надсилає на електронну адресу Відповідальної особи Партнера за залучення клієнтів, яка зареєструвала Лід, повідомлення про реєстрацію або відмову у реєстрації Ліду, яке містить:

  2.6.1. Статус Ліду (зареєстровано або не зареєстровано). У разі, якщо Лід не зареєстровано, Компанія зазначає причину;

  2.6.2. Реєстраційний номер Ліду;

  2.6.3. Відомості про факт реєстрації Лідів щодо цього потенційного Клієнта іншими Партнерами.

  2.7. Компанія може відмовити у реєстрації Ліду у разі, якщо:

  2.7.1. Лід з аналогічними даними вже зареєстровано;

  2.7.2. Інформацію в Ліді подано не в повному обсязі.

  2.8. Строк дії зареєстрованого Ліду становить 6 (шість) місяців з моменту його реєстрації. Компанія може відмінити реєстрацію Ліду до закінчення цього строку у разі якщо:

  2.8.1. Партнер не здійснює активної роботи по Ліду;

  2.8.2. Робота по Ліду здійснюється неякісно або не результативно;

  2.8.3. Партнер просуває непогоджені з Компанією послуги;

  2.8.4. В роботі Партнера зафіксовані ознаки дискредитації Компанії або статусу Партнера;

  2.8.5. Потенційний Клієнт відмовляється від подальшої роботи з Партнером, про що зазначає у своєму листі;

  2.8.6. Партнер не виконує вимоги Партнерського договору та/або цих Правил.

 5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПАРТНЕРА
 6. 3.1. Партнер має право:

  3.1.1. Отримувати від Компанії, за наявності, рекламні, інформаційні та інші допоміжні матеріали про Компанію та Послуги.

  3.1.2. Отримувати від Компанії та надавати потенційним Клієнтам тимчасовий доступ до демонстраційної версії Послуг.

  3.1.3. Використовувати за погодженням із Компанією демонстраційний майданчик в офісі Компанії з метою демонстрації потенційним Клієнтам можливостей, які можуть бути отримані ними за допомогою Послуг.

  3.1.4. Звертатися за консультаціями до Компанії з будь-яких питань що виникають у процесі залучення Клієнтів.

  3.1.5. У разі необхідності та за погодженням із Компанією, залучати з метою участі в переговорах, зустрічах, тощо, фахівців Компанії з продажу Послуг.

  3.1.6. Зазначати на сайті Компанії свої дані як Партнера та іншу інформацію за погодженням із Компанією.

  3.1.7. Надавати Компанії пропозиції, побажання, будь-яку інформацію, відносно Послуг.

  3.1.8. На закріплення за ним персонального менеджеру Компанії.

  3.2. Партнер зобов’язується:

  3.2.1. Докладати розумний максимум зусиль для залучення потенційних Клієнтів шляхом пошуку потенційних Клієнтів, їх ознайомлення з Послугами що надаються Компанію та роз’яснення користі від їх використання, надання Клієнтам рекламних, інформаційних та інших допоміжних матеріалів, отриманих від Компанії, пояснення потенційним Клієнтам умов користування Послугами та їх оплати.

  3.2.2. Залучати до діяльності по Партнерському договору, кваліфікований персонал з метою розповсюдження достовірної та коректної інформації про Послуги Компанії та умови їх надання, забезпечувати належну підготовку, навчання та атестацію персоналу.

  3.2.3. Використовувати рекламні, інформаційні та інші допоміжні матеріали, які надані Компанією з метою та у спосіб визначений Компанією.

  3.2.4. Використовувати надані Компанією шаблони маркетингових (презентаційних) та комерційних документів. У разі, якщо Партнер хоче використовувати шаблони, що відрізняються від шаблонів вищезазначених документів Компанії, то Партнер зобов’язується погодити їх із Компанією, у порядку передбаченому розділом 7 цих Правил.

  3.2.5. Протягом своєї діяльності в рамках Партнерського договору зазначати у своїх рекламних та інформаційних матеріалах, що Послуги надаються Компанією і знаходяться поза сферою діяльності Партнера.

  3.2.6. Допомагати потенційному Клієнту визначатися з бажаною конфігурацією Послуг, погоджувати цю конфігурацію Послуг з Компанією та надавати результати погодження потенційним Клієнтам. Погодження конфігурації Послуг здійснюється у порядку передбаченому цими Правилами.

  3.2.7. Реєструвати Ліди.

  3.2.8. Здійснювати технічну підтримку потенційних Клієнтів з питань використання демонстраційних версій Послуг.

  3.2.9. Від імені Компанії проводити з потенційними Клієнтами зустрічі, переговори, вести з ними листування з метою укладення Основного договору на погоджену із Компанією конфігурацію Послуг, отримувати від них документи та іншу інформацію, необхідну для укладення Основного договору, надавати потенційним Клієнтам для ознайомлення шаблони Основного договору, Правил надання та отримання послуг з надання в строкове платне користування віртуальної інфраструктури, Тарифів на надання послуг з надання в строкове платне користування віртуальної інфраструктури, Угоди про рівень обслуговування, які діють на дату їх надання. Актуальні шаблони вищезазначених документів Компанія надає в електронному вигляді Відповідальним особам Партнера на першу вимогу.

  3.2.10. Дотримуватися наступної послідовності дій для забезпечення укладення Основних договорів з потенційними Клієнтами:

  3.2.10.1. Отримує від потенційних Клієнтів дані щодо контактних осіб Клієнта з адміністративних, фінансових та технічних питань, банківські реквізити та адресу для листування, а також наступні документи:

  - свідоцтво про державну реєстрацію або виписку з ЄДРЮОФОП, свідоцтво платника податку, довідку з ЄДРПОУ, витяг з установчих документів про повноваження уповноваженої особи Клієнта щодо укладення договорів або довіреність, на підставі якої особа вчиняє дії щодо укладення договорів та документ про призначення такої особи на посаду (у разі, якщо потенційний Клієнт є юридичною особою);

  - паспорт Клієнта та довідка про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (у разі, якщо потенційний Клієнт є фізичною особою).

  3.2.10.2. Надає Компанії повні дані про потенційного Клієнта, отримані від потенційного Клієнта документи та погоджену конфігурацію Послуг на контакту адресу Компанії partners@tucha.ua з метою внесення Компанією відповідних даних в Основний договір.

  3.2.10.3. Отримує від Компанії заповнений Основний договір, забезпечує його підписання з потенційним Клієнтом та передає підписаний Основний договір у двох примірниках Компанії протягом 10 (десяти) робочих днів з дати складання Основного договору. Якщо Основний договір не надано Компанії протягом щонайбільше 10 (десяти) робочих днів, Компанія має право відмовитися від укладення такого Основного договору.

  3.2.11. Для отримання винагороди належним чином виконувати положення Партнерського договору та цих Правил.

  3.2.12. Повідомляти Компанію протягом 3 (трьох) робочих днів про зміни щодо Відповідальних осіб. Якщо зміни стосуються нової Відповідальної особи Партнера за залучення клієнтів, Партнер зобов’язаний погодити із Компанією графік навчання та порядок проведення її атестації. З моменту отримання сертифікату про проходження атестації Відповідальна особа Партнера за залучення клієнтів має право приступити до виконання обов’язків за Партнерським договором.

  3.2.13. Забезпечувати присутність Відповідальної особи Партнера за залучення клієнтів при проведені її навчання та атестації.

  3.2.14. Забезпечувати присутність Основної Відповідальної особи Партнера при проведені повторної атестації за ініціативою Компанії.

  3.2.15. Протягом строку дії Партнерського договору та протягом 3 (трьох) років з моменту втрати ним чинності:

  3.2.15.1. Не використовувати неправдиві відомості і не вчиняти дії, які можуть зашкодити імені, авторитету чи репутації Компанії при реалізації Послуг, або інші дії, які вводять в оману Клієнтів і громадськість стосовно діяльності Компанії та/або її Послуг.

  3.2.15.2. Не вчиняти будь-які дії, що сприяють розірванню Клієнтом Основного договору, переукладенню Основного договору на користь інших постачальників аналогічних або подібних послуг.

  3.2.15.3. Не брати прямої або опосередкованої участі в публікації або розповсюджені в інший спосіб неправдивої (недостовірної, перекрученої, неповної тощо) інформації щодо Компанії та її Послуг.

  3.2.15.4. Не розповсюджувати аналогічні та/або подібні послуги інших постачальників.

  3.2.16. Діяти виключно на підставі та в межах Партнерського договору та цих Правил.

   

 7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОМПАНІЇ
 8. 4.1. Компанія має право:

  4.1.1. Розміщувати на своєму сайті інформацію про Партнера у погодженому із Партнером обсязі.

  4.1.2. Приймати участь у будь-яких зустрічах що проходять між Партнером та потенційним Клієнтом.

  4.1.3. Проводити атестацію у порядку передбаченому цими Правилами.

  4.1.4. Заборонити Відповідальній особі Партнера за залучення клієнтів, яка зловживає своїм становищем та розповсюджує недостовірну інформацію про Послуги та/або Компанію, здійснювати діяльність по Партнерському договору. Компанія повідомляє Партнера про таку заборону шляхом надсилання Основній Відповідальній особі Партнера та Відповідальній особі Партнера за залучення клієнтів повідомлення про втрату чинності сертифікату відповідної Відповідальної особи Партнера за залучення клієнтів.

  4.1.5. Вимагати відшкодування збитків, заподіяних йому з вини Партнера у порядку передбаченому Партнерським договором.

  4.1.6. Без узгодження з Партнером змінювати умови, зміст та форму Основного договору, Правил надання та отримання послуг з надання в строкове платне користування віртуальної інфраструктури, Тарифів на надання послуг з надання в строкове платне користування віртуальної інфраструктури, Угоди про рівень обслуговування.

  4.1.7. Вносити зміни до цих Правил в односторонньому порядку про що інформує Партнера за 7 (сім) календарних днів до дати запровадження таких змін шляхом направлення відповідного Офіційного повідомлення на електронну адресу Основної Відповідальної особи Партнера та/або шляхом розміщення таких змін на сайті Виконавця https://tucha.ua.

  4.1.8. Інші права, які витікають з умов Партнерського договору та цих Правил.

  4.2. Компанія зобов’язується:

  4.2.1. Проводити навчання Відповідальних осіб Партнера за залучення клієнтів щодо функціональних можливостей та технологій продажу Послуг протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту укладення Партнерського договору, а нових Відповідальних осіб Партнера за залучення клієнтів - протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання Компанією відомостей про них від Партнера.

  4.2.2. Надавати Партнерам шаблони маркетингових (презентаційних) та комерційних документів.

  4.2.3. Надавати Партнерам, у разі наявності, рекламні, інформаційні та інші допоміжні матеріали про Послуги Компанії або їх зразки.

  4.2.4. Консультувати Відповідальних осіб Партнера за залучення клієнтів з будь-яких питань, що виникають в процесі залучення Клієнтів.

  4.2.5. Надсилати Партнерам повідомлення про реєстрацію або відмову у реєстрації Ліду, у строк передбачений цими Правилами.

  4.2.6. Погоджувати надану Партнером конфігурацію Послуг протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту її отримання.

  4.2.7. Підписувати передані Партнером Основні договори протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту їх отримання, за умови належного дотримання Партнером послідовності дій щодо забезпечення укладення Основних договорів.

  4.2.8. Проводити облік укладених Партнером Основних договорів, наданих Клієнту та оплачених ним Послуг.

  4.2.9. Надавати Партнеру звіти у порядку та на умовах передбачених цими Правилами.

  4.2.10. Нараховувати та виплачувати Партнеру винагороду згідно з умовами цих Правил.

   

 9. АТЕСТАЦІЯ
 10. 5.1. Атестація – процедура оцінки (підтвердження) компетенції Відповідальних осіб Партнера за залучення клієнтів.

  5.2. Оцінка компетенції здійснюється на підставі формалізованих критеріїв, переданих Відповідальній особі Партнера за залучення клієнтів не пізніше 3 (трьох) робочих днів до дати проведення атестації.

  5.3. Атестація може проводитися як особисто так і віддалено за допомогою засобів електронного зв’язку (Skype, тощо).

  5.4. Проведення атестації є обов’язковим у наступних випадках:

  5.4.1. Протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту проведення навчання.

  5.4.2. Позачергово за ініціативою однієї зі Сторін Партнерського договору з попередженням іншої Сторони Партнерського договору не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до бажаної дати проведення атестації.

  5.4.3. В останній місяць строку дії сертифікату з попередженням Партнера не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до запланованої дати.

  5.5. У разі успішного проходження атестації Відповідальною особою Партнера за залучення клієнтів такій особі видається сертифікат строк дії якого становить 1 (один) рік. Сертифікат може втратити свою чинність до закінчення строку його дії якщо:

  5.5.1. Партнер звільнив Відповідальну особу Партнера за залучення клієнтів, яка отримала сертифікат;

  5.5.2. В результаті проведення атестації Відповідальна особа Партнера за залучення клієнтів не підтвердила свою компетенцію;

  5.5.3. Атестація не була проведена з причин, що не залежать від Компанії;

  5.5.4. Партнерський договір втратив свою чинність.

  5.6. У разі проведення повторної атестації за ініціативою Компанії, Компанія має право вимагати присутності під час проведення повторної атестації Основної Відповідальної особи Партнера.

  5.7. Про результати атестації Компанія повідомляє Партнера шляхом направлення офіційного листа на електронну адресу Основної Відповідальної особи Партнера та Відповідальної особи Партнера за залучення клієнтів, яка проходила атестацію.

 11. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
 12. 6.1. Всі розрахунки по виплаті винагороди за Партнерським договором здійснюються в національній валюті України – гривні шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Партнера зазначений в Партнерському договорі. У разі якщо Партнер є фізичною особою винагорода може бути виплачена через касу Компанії.

  6.2. При виплаті Партнеру винагороди з неї утримуються всі необхідні збори та податки, які передбачені чинним законодавством. Якщо Партнер не є платником податку на додану вартість, розмір винагороди зменшується на суму у розмірі податку на додану вартість.

  6.3. Підтвердженням виконання Партнером зобов’язань по Партнерському договору є належним чином оформлений Акт прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) (надалі по тексту – Акт).

  6.4. Звітний період – один повний календарний місяць, у якому Клієнту надавалися та були оплачені цим Клієнтом Послуги по Основному договору.

  6.5. При реєстрації Ліду Партнер обирає одну з наступних систем нарахування винагороди:

  - 25% від вартості Послуг (із урахуванням ПДВ) за кожен з перших 4 (чотирьох) Звітних періодів (25% х 4 місяця);

  - 5% від вартості Послуг (із урахуванням ПДВ) за кожен з перших 24 (двадцяти чотирьох) Звітних періодів (5% х 24 місяця).

  6.6. Компанія нараховує Партнеру винагороду після укладення Основного договору згідно з обраною ним при реєстрації відповідного Ліду системою нарахування винагороди.

  6.7. Компанія надає Партнеру інформацію про нараховану йому винагороду шляхом направлення звіту за попередній Звітній період до 05 числа кожного поточного місяця на електронну адресу Відповідальної особи Партнера з фінансових питань та/або Основної Відповідальної особи Партнера.

  6.8. Партнер до 10 числа кожного поточного місяця надає Компанії Акт у двох примірниках на суму зазначену у відповідному звіті та рахунок. У разі, якщо Партнер є фізичною особою та бажає отримати винагороду через касу Компанії він надає інформацію про це замість рахунку.

  6.9. Компанія виплачує винагороду до 25 числа поточного місяця за попередній Звітній період. Для отримання винагороди через касу Компанії, Партнер зобов’язується до закінчення цього строку з’явитися до офісу Компанії.

  6.10. Винагорода Партнеру не виплачується у разі якщо Партнер:

  6.10.1. Не надав Акт, надав Акт з порушенням строку та/або порядку передбачених цими Правилами або надав Акт з даними, що не відповідають даним зазначеним в звіті.

  6.10.2. Не з’явився до офісу Компанії для отримання винагороди протягом відведеного для цього строку.

  6.10.3. Не надав Компанії до 10 числа поточного місяця інформацію у обсязі достатньому для виплати винагороди (банківські реквізити, тощо).

  6.11. У разі, якщо декілька Партнерів зареєстрували окремі Ліди по одному Клієнту з яким у подальшому було укладено Основний договір на протязі строку дії таких Лідів та його укладення забезпечив один з Партнерів з дотриманням послідовності дій, передбаченої цими Правилами, винагорода виплачується лише тому Партнеру, який забезпечив укладення Основного договору.

  6.12. У разі, якщо один або декілька Партнерів зареєстрували окремі Ліди по одному Клієнту з яким у подальшому Компанія самостійно уклала Основний договір на протязі строку дії таких Лідів, винагорода Партнерам не виплачується.

  6.13. Якщо Основний договір втратив чинність з будь-яких підстав, винагорода не нараховується та не виплачується починаючи зі Звітного періоду в якому Основний договір втратив чинність, навіть якщо винагороду було нараховано та виплачено не за всі Звітні періоди згідно з обраною системою нарахування винагороди.

  6.14. У випадку якщо Лід зареєстровано по Клієнту, який вже є користувачем Послуг Компанії і цей факт не є результатом дій Партнера, винагорода за такого Клієнта не виплачується.

  6.15. У разі поширення дії Партнерського договору на інші послуги, які надаються Компанією, умови виплати винагороди за сприяння в продажу цих послуг, оформлюються окремою додатковою угодою до Партнерського договору.

   

 13. ПОРЯДОК ФІКСУВАННЯ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ
 14. 7.1. Сторони Партнерського договору дійшли згоди фіксувати в електронному вигляді домовленості щодо:

  - погодження шаблонів маркетингових (презентаційних) та комерційних документів;

  - підтвердження комерційних пропозицій;

  - погодження конфігурацій Послуг.

  7.2. Домовленості в електронному вигляді вважаються досягнутими, коли зацікавлена Сторона формулює пропозиції та надсилає їх іншій Стороні Партнерського договору, у відповідь друга Сторона надсилає повідомлення, в якому повідомляє про прийняття або відмову у прийняті пропозиції в цілому або будь-якої її частини. У разі часткових прийняття або відмови, необхідно зазначити які пропозиції приймаються, а які ні. Відповідь на повідомлення повинна містити: дату відправки, реквізити відправника та отримувача, які зазначені в Партнерському договорі, а також текст вихідного листа зацікавленої Сторони.

  7.3. У разі виникнення між Сторонами Партнерського договору розбіжностей відносно домовленостей в електронному вигляді, які не мають підтвердження згідно цього розділу Правил, вважається, що такі домовленості не були досягнуті Сторонами.

  7.4. Всі інші домовленості фіксуються в порядку передбаченому Партнерським договором та цими Правилами.

   

 15. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
 16. 8.1. Конфіденційна інформація – це будь-яка інформація або матеріали, які були розголошені або надані будь-яким чином будь-якою зі Сторін (надалі по тексту – «Сторона, яка розголошує інформацію») іншій Стороні (надалі по тексту – «Сторона, яка отримує інформацію») в рамках Партнерського договору.

  8.2. До Конфіденційної інформації відносяться:

  8.2.1. Технічна інформація, ноу-хау, процеси, відкриття, винаходи, дослідницькі роботи, проекти, креслення, проектні допуски, матеріали, що використовуються, оперативні дані, електронні файли та компіляції даних, методи обслуговування, документація по обслуговуванню, методи виробництва, комп’ютерні структури та комп’ютерне програмне забезпечення;

  8.2.2. Ділова інформація, дані про витрати, дані про доходи, фінансові дані, найменування постачальників, контактні дані Клієнтів та клієнтські бази, порядок формування цін, стратегія збуту, маркетингові плани, дані опитів, імена, номери телефонів, адреси, місцезнаходження, посадові обов’язки або дані про оплату праці представників та працівників Сторін;

  8.2.3. Інша комерційна або фінансова інформація, яка стосується поточної діяльності та перспективних планів, як вже отримана, так і та, що буде отримана в будь-якій формі; технічні специфікації, експериментальна інформація;

  8.2.4. Стратегічна інформація, запропонована відносно нових продуктів або ринку; плани або переговори по питанням придбання або відчуження майна, нових виробничих об’єктів або закриття виробництва;

  8.2.5. Інформація третіх осіб, яка надана Сторонам на умовах конфіденційності; відомості про господарську діяльність, технології, методи, програмне забезпечення, комерційну таємницю, а також інші дані Клієнтів або постачальників Сторін, їх афілійованих осіб та ділових партнерів Сторін, які не знаходяться в вільному доступі;

  8.2.6. Інформація про розробку та/або запуск нового продукту та/або нового найменування та/або нового дизайну та/або нового іміджу Сторін;

  8.2.7. Інша інформація, яка віднесена Сторонами до Конфіденційної інформації при умові повідомлення про це.

  8.3. До Конфіденційної інформації не відносяться інформація:

  8.3.1. Яка була відома Стороні, що отримує інформацію, без обмежень та без зобов’язань відносно конфіденційності на момент розголошення цієї інформації, про що свідчать письмові записи Сторони, яка отримує інформацію;

  8.3.2. Стає або є всім відомою не в результаті дій або бездіяльності Сторони, яка отримує інформацію;

  8.3.3. Самостійно розроблена Стороною, яка отримує інформацію, без отримання Конфіденційної Інформації Сторони, яка розголошує інформацію.

  8.4. Сторони, погоджують, що будь-яке розголошення або несанкціоноване використання Конфіденційної інформації Стороною, яка отримує інформацію, призведе до нанесення шкоди та до втрат Сторони, яка розголошує свою інформацію. Відповідно, Сторони зобов’язуються:

  8.4.1. Зберігати Конфіденційну інформацію іншої Сторони та відноситися до Конфіденційної інформації іншої Сторони не менш уважно та дбайливо ніж як Сторона відноситься до своєї особистої Конфіденційної інформації.

  8.4.2. Використовувати Конфіденційну інформацію іншої Сторони тільки в рамках співпраці між Сторонами;

  8.4.3. Не копіювати всю, або будь-яку частину Конфіденційної інформації іншої Сторони, за виключенням випадків, коли таке копіювання необхідне для виконання умов Партнерського договору;

  8.4.4. Не розголошувати будь-яку Конфіденційну інформацію іншої Сторони будь-якій третій особі без попереднього письмового погодження іншої Сторони, при умові, що кожна зі Сторін може розкрити Конфіденційну інформацію, не порушуючи умови цього пункту, згідно рішення суду, яке набрало законної сили;

  8.4.5. Розголошувати Конфіденційну інформацію, яка належить іншій Стороні, тільки тим Відповідальним особам або працівникам, яким необхідно знати про таку Конфіденційну інформацію для виконання умов Партнерського договору;

  8.4.6. По запиту повернути Конфіденційну інформацію, яка належить іншій Стороні, включаючи всі копії та записи, після закінчення строку дії Партнерського договору.

  8.5. Кожна Сторона визнає, що Сторона понесе прямі та непоправні втрати, якщо інша Сторона порушить зобов’язання відносно конфіденційності згідно Партнерського договору та цих Правил.

  8.6. Кожна Сторона зобов’язується нести відповідальність та відшкодовувати збитки Стороні, яка розголошує інформацію за будь-яке несанкціоноване використання або розголошення Стороною, яка отримує інформацію або її окремими працівниками.

  8.7. Сторони Партнерського договору погоджуються, що по закінченню Партнерського договору Конфіденційна інформація не може бути розголошена жодній третій стороні протягом 3 (трьох) років, окрім випадків коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства.

   

 17. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ПАРТНЕРСЬКОГО ДОГОВОРУ
 18. 9.1. Партнерський договір може бути розірваний у будь-який момент протягом строку його дії за згодою Сторін шляхом укладення відповідної додаткової угоди до Партнерського договору.

  9.2. У разі, якщо Партнер у встановленому законом порядку визнаний банкрутом або припинив свою діяльність, у порядку передбаченому чинним законодавством України, Партнерський договір вважається розірваним з моменту отримання Компанією відомостей про це. В такому разі винагорода Партнеру не нараховується та не виплачується починаючи зі Звітного періоду в якому отримано відповідні відомості.

  9.3. Компанія у будь-який момент має право розірвати Партнерський договір в односторонньому порядку з повідомленням про це Партнера шляхом надіслання йому офіційного листа, у разі, якщо Партнер: не виконує свої обов’язки по Партнерському договору, зловживає своїм становищем, розповсюджує недостовірну інформацію про Послуги та/або Компанію, сприяє розірванню Клієнтами Основних договорів, переукладенню Основних договорів на користь інших постачальників аналогічних або подібних послуг. В такому разі винагорода Партнеру не нараховується та не виплачується починаючи зі Звітного періоду в якому Партнерський договір було достроково припинено.

   

 19. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 20. 10.1. Жодна зі Сторін Партнерського договору не вправі передавати свої права й обов’язки за ним третім особам без письмової згоди іншої Сторони.

  10.2. Компанія повідомляє Партнера про те, що залучатиме й інших партнерів для надання ними посередницької діяльності в інтересах Компанії, направлену на залучення Клієнтів та укладення з ними Основних договорів.

  10.3. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов Партнерського договору і не врегульовані ним та цими Правилами, регулюються нормами чинного законодавства України.

  10.4. До Партнера, якому було присвоєно статус Асоційованого партнера на підставі Партнерського договору, з набранням чинності цих Правил застосовується узагальнююче поняття «Партнер».

  10.5. Терміни та визначення, що застосовуються в цих Правилах, вживаються в розумінні, що закріплене Партнерським договором, Правилами надання та отримання послуг з надання в строкове платне користування віртуальної інфраструктури та діючим законодавством України.